Logo Search packages:      
Sourcecode: qnapi version File versions  Download package

frmoptions.cpp

/*****************************************************************************
** QNapi
** Copyright (C) 2008 Krzemin <pkrzemin@o2.pl>
**
** This program is free software; you can redistribute it and/or modify
** it under the terms of the GNU General Public License as published by
** the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
** (at your option) any later version.
**
** This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
** WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
**
*****************************************************************************/

#include "frmoptions.h"
#include "qnapiapp.h"

frmOptions::frmOptions(QWidget * parent, Qt::WFlags f) : QDialog(parent, f)
{
   ui.setupUi(this);

#ifdef Q_WS_MAC
   if ( QSysInfo::MacintoshVersion == QSysInfo::MV_10_5) // bo na Leopardzie nie ma juz stylu BM
   {
      ui.cbUseBrushedMetal->setText(tr("Używaj przyciemnionych okien (Mac OS X Leopard)"));
   }

   setAttribute(Qt::WA_MacBrushedMetal, GlobalConfig().useBrushedMetal());
#else
   ui.cbUseBrushedMetal->hide();
#endif

#ifdef Q_WS_WIN
   // Pod Windowsami chowamy kontrolki odpowiadajace za zmiane uprawnien - i tak sie nie przydadza
   ui.cbChangePermissions->hide();
   ui.lePermissions->hide();
#endif

   setAttribute(Qt::WA_QuitOnClose, false);

   connect(ui.le7zPath, SIGNAL(textChanged(const QString &)), this, SLOT(le7zPathChanged()));
   connect(ui.pb7zPathSelect, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(select7zPath()));
   connect(ui.leTmpPath, SIGNAL(textChanged(const QString &)), this, SLOT(leTmpPathChanged()));
   connect(ui.pbTmpPathSelect, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(selectTmpPath()));
   connect(ui.pbRegister, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pbRegisterClicked()));
   connect(ui.cbChangeEncoding, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(changeEncodingClicked()));
   connect(ui.cbAutoDetectEncoding, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(autoDetectEncodingClicked()));
   connect(ui.cbShowAllEncodings, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(showAllEncodingsClicked()));
   connect(ui.cbUseBrushedMetal, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(useBrushedMetalClicked()));

   showAllEncodings();

   // workaround dla compiza?
   move((QApplication::desktop()->width() - width()) / 2,
      (QApplication::desktop()->height() - height()) / 2);
}

void frmOptions::le7zPathChanged()
{
   QFileInfo f(ui.le7zPath->text());
   ui.le7zPath->setStyleSheet(
      f.isFile() && f.isExecutable()
         ? ""
         : "color:red;"
      );
}

void frmOptions::select7zPath()
{
   QString path7z = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Wskaż ścieżkę do programu 7z"),
                                       QFileInfo(ui.le7zPath->text()).path());
   if(!path7z.isEmpty())
   {
      if(!QFileInfo(path7z).isExecutable())
         QMessageBox::warning(this, tr("Niepoprawna ścieżka"),
            tr("Wskazana przez Ciebie ścieżka do programu 7z jest niepoprawna. Jeśli nie możesz "
               "odnaleźć programu 7z, spróbuj zainstalować pakiet p7zip-full."));
      else
         ui.le7zPath->setText(path7z);
   }
}

void frmOptions::leTmpPathChanged()
{
   QFileInfo f(ui.leTmpPath->text());
   ui.leTmpPath->setStyleSheet(
      f.isDir() && f.isWritable()
         ? ""
         : "color:red;"
      );
}

void frmOptions::selectTmpPath()
{
   QString tmpDir = QFileDialog::getExistingDirectory(this,
                           tr("Wskaż katalog tymczasowy"),
                           QFileInfo(ui.leTmpPath->text()).path(),
                           QFileDialog::ShowDirsOnly| QFileDialog::DontResolveSymlinks);
   if(!tmpDir.isEmpty())
      ui.leTmpPath->setText(QFileInfo(tmpDir).path());
}

void frmOptions::pbRegisterClicked()
{
   ((QNapiApp*)qApp)->showCreateUser();
   readConfig();
}

void frmOptions::changeEncodingClicked()
{
   bool checked = ui.cbChangeEncoding->isChecked();
   ui.cbEncFrom->setEnabled(checked);
   ui.lbConvert->setEnabled(checked);
   ui.lbConvertFrom->setEnabled(checked);
   ui.cbEncTo->setEnabled(checked);
   ui.cbAutoDetectEncoding->setEnabled(checked);
   ui.cbShowAllEncodings->setEnabled(checked);
   autoDetectEncodingClicked();
}

void frmOptions::autoDetectEncodingClicked()
{
   bool checkedCE = ui.cbChangeEncoding->isChecked();
   bool checkedADE = ui.cbAutoDetectEncoding->isChecked();
   ui.cbEncFrom->setEnabled(checkedCE && !checkedADE);
   ui.lbConvertFrom->setEnabled(checkedCE && !checkedADE);
}

void frmOptions::showAllEncodingsClicked()
{
   QString encFrom = ui.cbEncFrom->currentText();
   QString encTo = ui.cbEncTo->currentText();

   if(ui.cbShowAllEncodings->isChecked())
   {
      showAllEncodings();
   }
   else
   {
      ui.cbEncFrom->clear();
      ui.cbEncTo->clear();

      QStringList codecs;
      codecs << "windows-1250" << "windows-1257" << "ISO-8859-2" << "ISO-8859-13"
            << "ISO-8859-16" << "UTF-8";

      ui.cbEncFrom->addItems(codecs);
      ui.cbEncTo->addItems(codecs);
   }

   ui.cbEncFrom->setCurrentIndex(ui.cbEncFrom->findText(encFrom));
   ui.cbEncTo->setCurrentIndex(ui.cbEncTo->findText(encTo));
}

void frmOptions::showAllEncodings()
{
   ui.cbEncFrom->clear();
   ui.cbEncTo->clear();

   QList<QByteArray> codecs = QTextCodec::availableCodecs();
   qSort(codecs.begin(), codecs.end());
   for(QList<QByteArray>::iterator i = codecs.begin(); i != codecs.end(); i++)
   {
      ui.cbEncFrom->addItem(*i);
      ui.cbEncTo->addItem(*i);
   }
}

void frmOptions::useBrushedMetalClicked()
{
   setAttribute(Qt::WA_MacBrushedMetal, ui.cbUseBrushedMetal->isChecked());
}

void frmOptions::writeConfig()
{
   GlobalConfig().setP7zipPath(ui.le7zPath->text());
   GlobalConfig().setTmpPath(ui.leTmpPath->text());
   GlobalConfig().setNick(ui.leNick->text());
   GlobalConfig().setPass(ui.lePass->text());
   GlobalConfig().setLanguage((ui.cbLang->currentIndex() == 0) ? "PL" : "ENG");
   GlobalConfig().setNoBackup(ui.cbNoBackup->isChecked());
   GlobalConfig().setUseBrushedMetal(ui.cbUseBrushedMetal->isChecked());

   GlobalConfig().setPpEnabled(ui.gbPpEnable->isChecked());
   GlobalConfig().setPpChangeEncoding(ui.cbChangeEncoding->isChecked());
   GlobalConfig().setPpAutoDetectEncoding(ui.cbAutoDetectEncoding->isChecked());
   GlobalConfig().setPpEncodingFrom(ui.cbEncFrom->currentText());
   GlobalConfig().setPpEncodingTo(ui.cbEncTo->currentText());
   GlobalConfig().setPpShowAllEncodings(ui.cbShowAllEncodings->isChecked());
   GlobalConfig().setPpRemoveLines(ui.cbRemoveLines->isChecked());
   GlobalConfig().setPpRemoveWords(ui.teRemoveWords->toPlainText().split("\n"));
   GlobalConfig().setPpChangePermissions(ui.cbChangePermissions->isChecked());
   GlobalConfig().setPpPermissions(ui.lePermissions->text());

   GlobalConfig().save();
}

void frmOptions::readConfig()
{
   GlobalConfig().reload();

   ui.le7zPath->setText(GlobalConfig().p7zipPath());
   ui.leTmpPath->setText(GlobalConfig().tmpPath());
   ui.leNick->setText(GlobalConfig().nick());
   ui.lePass->setText(GlobalConfig().pass());
   ui.cbLang->setCurrentIndex((GlobalConfig().language() == "PL") ? 0 : 1);
   ui.cbNoBackup->setChecked(GlobalConfig().noBackup());
   ui.cbUseBrushedMetal->setChecked(GlobalConfig().useBrushedMetal());

   ui.cbChangeEncoding->setChecked(GlobalConfig().ppChangeEncoding());
   ui.cbAutoDetectEncoding->setChecked(GlobalConfig().ppAutoDetectEncoding());
   ui.cbEncFrom->setCurrentIndex(ui.cbEncFrom->findText(GlobalConfig().ppEncodingFrom()));
   ui.cbEncTo->setCurrentIndex(ui.cbEncTo->findText(GlobalConfig().ppEncodingTo()));
   ui.cbShowAllEncodings->setChecked(GlobalConfig().ppShowAllEncodings());
   ui.cbRemoveLines->setChecked(GlobalConfig().ppRemoveLines());
   ui.teRemoveWords->setText(GlobalConfig().ppRemoveWords().join("\n"));
   ui.cbChangePermissions->setChecked(GlobalConfig().ppChangePermissions());
   ui.lePermissions->setText(GlobalConfig().ppPermissions());

   changeEncodingClicked();
   showAllEncodingsClicked();

   ui.gbPpEnable->setChecked(GlobalConfig().ppEnabled());
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index