Logo Search packages:      
Sourcecode: qnapi version File versions  Download package

frmoptions.cpp

/*****************************************************************************
** QNapi
** Copyright (C) 2008-2009 Krzemin <pkrzemin@o2.pl>
**
** This program is free software; you can redistribute it and/or modify
** it under the terms of the GNU General Public License as published by
** the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
** (at your option) any later version.
**
** This file is provided AS IS with NO WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING THE
** WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
**
*****************************************************************************/

#include "frmoptions.h"
#include "qnapiapp.h"

frmOptions::frmOptions(QWidget * parent, Qt::WFlags f) : QDialog(parent, f)
{
   ui.setupUi(this);

#ifdef Q_WS_MAC
   if ( QSysInfo::MacintoshVersion == QSysInfo::MV_10_5) // bo na Leopardzie nie ma juz stylu BM
   {
      ui.cbUseBrushedMetal->setText(tr("Używaj ciemnego stylu (Mac OS X Leopard)"));
   }

   setAttribute(Qt::WA_MacBrushedMetal, GlobalConfig().useBrushedMetal());
#else
   ui.cbUseBrushedMetal->hide();
#endif

#ifdef Q_WS_WIN
   // Pod Windowsami chowamy kontrolki odpowiadajace za zmiane uprawnien - i tak sie nie przydadza
   ui.cbChangePermissions->hide();
   ui.sbOPerm->hide();
   ui.sbGPerm->hide();
   ui.sbUPerm->hide();
#endif


   QString tlcode;
   foreach(QString lang, QNapiLanguage("").listLanguages())
   {
      tlcode = QNapiLanguage(lang).toTwoLetter();
      ui.cbLang->addItem(QIcon(QString(":/languages/%1.gif").arg(tlcode)),
                     lang,
                     QVariant(tlcode));
   }

   setAttribute(Qt::WA_QuitOnClose, false);

   connect(ui.le7zPath, SIGNAL(textChanged(const QString &)), this, SLOT(le7zPathChanged()));
   connect(ui.pb7zPathSelect, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(select7zPath()));
   connect(ui.leTmpPath, SIGNAL(textChanged(const QString &)), this, SLOT(leTmpPathChanged()));
   connect(ui.pbTmpPathSelect, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(selectTmpPath()));

   connect(ui.twEngines, SIGNAL(itemSelectionChanged()), this, SLOT(twEnginesSelectionChanged()));
   connect(ui.twEngines, SIGNAL(itemChanged(QTableWidgetItem *)), this, SLOT(twEnginesItemChanged(QTableWidgetItem *)));

   connect(ui.pbMoveUp, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pbMoveUpClicked()));
   connect(ui.pbMoveDown, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pbMoveDownClicked()));
   connect(ui.pbEngineConf, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pbEngineConfClicked()));
   connect(ui.pbEngineInfo, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(pbEngineInfoClicked()));

   connect(ui.cbChangeEncoding, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(changeEncodingClicked()));
   connect(ui.cbAutoDetectEncoding, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(autoDetectEncodingClicked()));
   connect(ui.cbShowAllEncodings, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(showAllEncodingsClicked()));
   connect(ui.cbUseBrushedMetal, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(useBrushedMetalClicked()));

   connect(ui.pbRestoreDefaults, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(restoreDefaults()));

   showAllEncodings();

   // workaround dla compiza?
   move((QApplication::desktop()->width() - width()) / 2,
      (QApplication::desktop()->height() - height()) / 2);
}

frmOptions::~frmOptions()
{
}

void frmOptions::le7zPathChanged()
{
   QFileInfo f(ui.le7zPath->text());
   ui.le7zPath->setStyleSheet(
      f.isFile() && f.isExecutable()
         ? ""
         : "color:red;"
      );
}

void frmOptions::select7zPath()
{
   QString path7z = QFileDialog::getOpenFileName(this, tr("Wskaż ścieżkę do programu 7z"),
                                       QFileInfo(ui.le7zPath->text()).path());
   if(!path7z.isEmpty())
   {
      if(!QFileInfo(path7z).isExecutable())
         QMessageBox::warning(this, tr("Niepoprawna ścieżka"),
            tr("Wskazana przez Ciebie ścieżka do programu 7z jest niepoprawna. Jeśli nie możesz "
               "odnaleźć programu 7z, spróbuj zainstalować pakiet p7zip-full."));
      else
         ui.le7zPath->setText(path7z);
   }
}

void frmOptions::leTmpPathChanged()
{
   QFileInfo f(ui.leTmpPath->text());
   ui.leTmpPath->setStyleSheet(
      f.isDir() && f.isWritable()
         ? ""
         : "color:red;"
      );
}

void frmOptions::selectTmpPath()
{
   QString tmpDir = QFileDialog::getExistingDirectory(this,
                           tr("Wskaż katalog tymczasowy"),
                           QFileInfo(ui.leTmpPath->text()).path(),
                           QFileDialog::ShowDirsOnly | QFileDialog::DontResolveSymlinks);
   if(!tmpDir.isEmpty())
      ui.leTmpPath->setText(QFileInfo(tmpDir).path());
}

void frmOptions::twEnginesSelectionChanged()
{
   QNapi n;
   n.addEngines(n.enumerateEngines());
   
   if(ui.twEngines->selectedItems().size() < 1)
      return;   
   
   QNapiAbstractEngine * e;
   e = n.engineByName(ui.twEngines->selectedItems().at(0)->text());
   
   int currentRow = ui.twEngines->row(ui.twEngines->selectedItems().at(0));

   ui.pbMoveUp->setEnabled(currentRow > 0);
   ui.pbMoveDown->setEnabled(currentRow < ui.twEngines->rowCount() - 1);
   ui.pbEngineConf->setEnabled(e->isConfigurable());
   ui.pbEngineInfo->setEnabled(true);
}

void frmOptions::twEnginesItemChanged(QTableWidgetItem * item)
{
   bool foundActive = false;

   for(int i = 0; i < ui.twEngines->rowCount(); ++i)
   {
      if(!ui.twEngines->item(i, 0))
      {
         return;
      }
      
      if(ui.twEngines->item(i, 0)->checkState() == Qt::Checked)
      {
         foundActive = true;
         break;
      }
   }
   
   if(!foundActive)
   {
      item->setCheckState(Qt::Checked);
      QMessageBox::warning(this,
                     "Ostrzeżenie",
                     "Przynajmniej jeden moduł pobierania musi pozostać aktywny!");

   }
   
}

void frmOptions::pbMoveUpClicked()
{
   int currentRow = ui.twEngines->row(ui.twEngines->selectedItems().at(0));

   QTableWidgetItem *current, *above;
   current = ui.twEngines->item(currentRow, 0);
   above = ui.twEngines->item(currentRow - 1, 0);

   QTableWidgetItem tmp = *current;
   *current = *above;
   *above = tmp;

   ui.twEngines->selectRow(currentRow - 1);
}

void frmOptions::pbMoveDownClicked()
{
   int currentRow = ui.twEngines->row(ui.twEngines->selectedItems().at(0));

   QTableWidgetItem *current, *below;
   current = ui.twEngines->item(currentRow, 0);
   below = ui.twEngines->item(currentRow + 1, 0);

   QTableWidgetItem tmp = *current;
   *current = *below;
   *below = tmp;

   ui.twEngines->selectRow(currentRow + 1);
}

void frmOptions::pbEngineConfClicked()
{
   QNapi n;
   n.addEngines(n.enumerateEngines());
   n.engineByName(ui.twEngines->selectedItems().at(0)->text())->configure(this);
}

void frmOptions::pbEngineInfoClicked()
{
   QNapi n;
   n.addEngines(n.enumerateEngines());
   QString engineName = ui.twEngines->selectedItems().at(0)->text();
   QString engineInfo = n.engineByName(engineName)->engineInfo();
   
   QMessageBox::information(   this,
                        QString("Informacje o silniku %1").arg(engineName),
                        engineInfo);
}


void frmOptions::changeEncodingClicked()
{
   bool checked = ui.cbChangeEncoding->isChecked();
   ui.cbEncFrom->setEnabled(checked);
   ui.lbConvert->setEnabled(checked);
   ui.lbConvertFrom->setEnabled(checked);
   ui.cbEncTo->setEnabled(checked);
   ui.cbAutoDetectEncoding->setEnabled(checked);
   ui.cbShowAllEncodings->setEnabled(checked);
   autoDetectEncodingClicked();
}

void frmOptions::autoDetectEncodingClicked()
{
   bool checkedCE = ui.cbChangeEncoding->isChecked();
   bool checkedADE = ui.cbAutoDetectEncoding->isChecked();
   ui.cbEncFrom->setEnabled(checkedCE && !checkedADE);
   ui.lbConvertFrom->setEnabled(checkedCE && !checkedADE);
}

void frmOptions::showAllEncodingsClicked()
{
   QString encFrom = ui.cbEncFrom->currentText();
   QString encTo = ui.cbEncTo->currentText();

   if(ui.cbShowAllEncodings->isChecked())
   {
      showAllEncodings();
   }
   else
   {
      ui.cbEncFrom->clear();
      ui.cbEncTo->clear();

      QStringList codecs;
      codecs << "windows-1250" << "windows-1257" << "ISO-8859-2" << "ISO-8859-13"
            << "ISO-8859-16" << "UTF-8";

      ui.cbEncFrom->addItems(codecs);
      ui.cbEncTo->addItems(codecs);
   }

   ui.cbEncFrom->setCurrentIndex(ui.cbEncFrom->findText(encFrom));
   ui.cbEncTo->setCurrentIndex(ui.cbEncTo->findText(encTo));
}

void frmOptions::showAllEncodings()
{
   ui.cbEncFrom->clear();
   ui.cbEncTo->clear();

   QList<QByteArray> codecs = QTextCodec::availableCodecs();
   qSort(codecs.begin(), codecs.end());
   for(QList<QByteArray>::iterator i = codecs.begin(); i != codecs.end(); i++)
   {
      ui.cbEncFrom->addItem(*i);
      ui.cbEncTo->addItem(*i);
   }
}

void frmOptions::useBrushedMetalClicked()
{
   setAttribute(Qt::WA_MacBrushedMetal, ui.cbUseBrushedMetal->isChecked());
}

void frmOptions::writeConfig()
{
   GlobalConfig().setP7zipPath(ui.le7zPath->text());
   GlobalConfig().setTmpPath(ui.leTmpPath->text());
   GlobalConfig().setLanguage(ui.cbLang->itemData(ui.cbLang->currentIndex()).toString());
   GlobalConfig().setNoBackup(ui.cbNoBackup->isChecked());
   GlobalConfig().setUseBrushedMetal(ui.cbUseBrushedMetal->isChecked());

   QList<QPair<QString, bool> > engines;
   for(int i = 0; i < ui.twEngines->rowCount(); ++i)
   {
      engines << qMakePair(ui.twEngines->item(i, 0)->text(),
                     (ui.twEngines->item(i, 0)->checkState() == Qt::Checked));
   }

   GlobalConfig().setEngines(engines);
   
   GlobalConfig().setSearchPolicy((SearchPolicy)ui.cbSearchPolicy->currentIndex());
   GlobalConfig().setDownloadPolicy((DownloadPolicy)ui.cbDownloadPolicy->currentIndex());

   GlobalConfig().setPpEnabled(ui.gbPpEnable->isChecked());
   GlobalConfig().setPpChangeEncoding(ui.cbChangeEncoding->isChecked());
   GlobalConfig().setPpAutoDetectEncoding(ui.cbAutoDetectEncoding->isChecked());
   GlobalConfig().setPpEncodingFrom(ui.cbEncFrom->currentText());
   GlobalConfig().setPpEncodingTo(ui.cbEncTo->currentText());
   GlobalConfig().setPpShowAllEncodings(ui.cbShowAllEncodings->isChecked());
   GlobalConfig().setPpRemoveLines(ui.cbRemoveLines->isChecked());
   GlobalConfig().setPpRemoveWords(ui.teRemoveWords->toPlainText().split("\n"));
   GlobalConfig().setPpChangePermissions(ui.cbChangePermissions->isChecked());

   QString permissions = QString("%1%2%3").arg(ui.sbUPerm->value())
                                .arg(ui.sbGPerm->value())
                                .arg(ui.sbOPerm->value());
   GlobalConfig().setPpPermissions(permissions);

   GlobalConfig().save();
}

void frmOptions::readConfig()
{
   GlobalConfig().reload();

   ui.le7zPath->setText(GlobalConfig().p7zipPath());
   ui.leTmpPath->setText(GlobalConfig().tmpPath());
   ui.cbLang->setCurrentIndex(ui.cbLang->findData(QNapiLanguage(GlobalConfig().language()).toTwoLetter()));

   ui.cbNoBackup->setChecked(GlobalConfig().noBackup());
   ui.cbUseBrushedMetal->setChecked(GlobalConfig().useBrushedMetal());

   QNapi n;
   n.addEngines(n.enumerateEngines());

   ui.twEngines->clear();

   QList<QPair<QString,bool> > engines = GlobalConfig().engines();
   ui.twEngines->setColumnCount(1);
   ui.twEngines->setRowCount(engines.size());

   for(int i = 0; i < engines.size(); ++i)
   {
      QPair<QString,bool> e = engines.at(i);
      QTableWidgetItem *item = new QTableWidgetItem(n.engineByName(e.first)->engineIcon(), e.first);
      item->setCheckState(e.second ? Qt::Checked : Qt::Unchecked);
      ui.twEngines->setItem(i, 0, item);
   }

   ui.twEngines->horizontalHeader()->hide();
   ui.twEngines->verticalHeader()->hide();
   ui.twEngines->verticalHeader()->setDefaultSectionSize(20);
   ui.twEngines->verticalHeader()->setResizeMode(QHeaderView::Fixed);
   ui.twEngines->setColumnWidth(0, 300);


   ui.cbSearchPolicy->setCurrentIndex(GlobalConfig().searchPolicy());
   ui.cbDownloadPolicy->setCurrentIndex(GlobalConfig().downloadPolicy());

   ui.cbChangeEncoding->setChecked(GlobalConfig().ppChangeEncoding());
   ui.cbAutoDetectEncoding->setChecked(GlobalConfig().ppAutoDetectEncoding());
   ui.cbEncFrom->setCurrentIndex(ui.cbEncFrom->findText(GlobalConfig().ppEncodingFrom()));
   ui.cbEncTo->setCurrentIndex(ui.cbEncTo->findText(GlobalConfig().ppEncodingTo()));
   ui.cbShowAllEncodings->setChecked(GlobalConfig().ppShowAllEncodings());
   ui.cbRemoveLines->setChecked(GlobalConfig().ppRemoveLines());
   ui.teRemoveWords->setText(GlobalConfig().ppRemoveWords().join("\n"));
   ui.cbChangePermissions->setChecked(GlobalConfig().ppChangePermissions());

   QString permissions = GlobalConfig().ppPermissions();
   unsigned short o, g, u;
   o = permissions.at(0).toAscii() - '0';
   g = permissions.at(1).toAscii() - '0';
   u = permissions.at(2).toAscii() - '0';
   ui.sbUPerm->setValue((o <= 7) ? o : 6);
   ui.sbGPerm->setValue((g <= 7) ? g : 4);
   ui.sbOPerm->setValue((u <= 7) ? u : 4);

   changeEncodingClicked();
   showAllEncodingsClicked();

   ui.gbPpEnable->setChecked(GlobalConfig().ppEnabled());
}

void frmOptions::restoreDefaults()
{
   GlobalConfig().setP7zipPath("");
   GlobalConfig().setTmpPath(QDir::tempPath());
   GlobalConfig().setLanguage("pl");
   GlobalConfig().setNoBackup(false);
   GlobalConfig().setUseBrushedMetal(false);
   QList<QPair<QString, bool> > engines;
   engines << QPair<QString, bool>("NapiProjekt", true)
         << QPair<QString, bool>("OpenSubtitles", true);
   GlobalConfig().setEngines(engines);
   GlobalConfig().setSearchPolicy(SP_SEARCH_ALL);
   GlobalConfig().setDownloadPolicy(DP_SHOW_LIST_IF_NEEDED);

   GlobalConfig().setPpEnabled(false);
   GlobalConfig().setPpChangeEncoding(false);
   GlobalConfig().setPpAutoDetectEncoding(false);
   GlobalConfig().setPpEncodingFrom("windows-1250");
   GlobalConfig().setPpEncodingTo("UTF-8");
   GlobalConfig().setPpShowAllEncodings(false);
   GlobalConfig().setPpRemoveLines(false);
   QStringList words;
   words << "movie info" << "synchro";
   GlobalConfig().setPpRemoveWords(words);
   GlobalConfig().setPpChangePermissions(false);
   GlobalConfig().setPpPermissions("644");

   GlobalConfig().save();

   readConfig();
}

Generated by  Doxygen 1.6.0   Back to index